2022/1. szám

Concha Győző közigazgatástanának államelméleti sajátosságai

VASAS Tamás
PhD-hallgató (Debreceni Egyetem)

Jelen értekezés tárgya Concha Győző (1846-1933) magyar jogtudós közigazgatástani munkásságának jogelméleti szempontok alapján történő bemutatása, részletes vizsgálata az ide vonatkozó szakirodalmi kitekintésekkel való összevetés tükrében. A tanulmányhoz tartozó kutatás célja bemutatni, hogy Concha közigazgatástana milyen sajátosságokkal, újító értékű tartalmi elemekkel bírt saját korában, azok a hazai közigazgatási jog fejlődésére milyen hatást gyakoroltak, továbbá azt is, hogy napjaink jogtudománya mit őrzött meg, illetve hasznosított ezekből. Concha közigazgatástanának államelméleti szempontok szerinti vizsgálatában számos olyan sajátos fogalmi elemet (funkció, tagosulás, cselekvő és intéző akarat), terminológiai anomáliát találunk, amelyek árnyaltabbá formálhatják egy neves XIX-XX. századi magyar jogbölcsész gondolkodását, a filozófia és a tételes jogtudomány szintézisét, valamint teljesebbé tehetik annak az államelméleti hagyománynak a megértését, amelyhez Concha kiemelkedő jelentőségű munkásságával hozzájárult.

Kulcsszavak: közigazgatáselmélet, jogbölcselet, eszmetörténet, terminológiai anomáliák, államelméleti hagyomány


The State Theory peculiarities of the Public Administration Theory of Győző Concha

Tamás VASAS
PhD student (University of Debrecen)

The subject of this scientific dissertation is the presentation of the work of Hungarian legal scholar Győző Concha (1846-1933) on the basis of his legal theory aspects, its detailed examination in the light of the comparison with the relevant literature. The aim of the research is to present the peculiarities of Concha's public administration, its innovative content elements in its own time, the impact they had on the development of the Hungarian law of public administration, and what today's legal science has preserved and utilized from them. In the study of Concha's public administration from the point of view of state theory, there's several specific conceptual elements (function, division, acting and managing will), terminological anomalies, which can shape a thinking of a famous Hungarian legal scholar of the 19th-20th century, the synthesis of philosophy and law, and they can help understanding of that tradition of state theory to which the author has contributed with his outstanding work.

Keywords: public administration theory, philosophy of law, history of ideas, terminological anomalies, tradition of state theory

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back